U bevindt zich hier: Home Info Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Afdrukken


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


1.1 Op alle aanbiedingen, elk contact tussen bedrijf en consument,ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt, bestellingen en overeenkomsten van Intosurround zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer (17096644) en zijn via Internet te raadplegen, zie: www.intosurround.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Intosurround worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Intosurround ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Intosurround zijn vrijblijvend en Intosurround behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Intosurround. Acceptatie komt tot stand door (automatische) bevestiging van de order die u door Intosurround wordt toegezonden en na ontvangst van uw betaling. Intosurround is gerechtigd de bestellingen of aanvragen te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In voorkomende gevallen zal dit door Intosurround binnen vijf werkdagen na verzending van de bevestiging van de order aan u kenbaar worden gemaakt. Tenzij uitdrukkelijk op de site of in de bevestiging van uw order anders wordt vermeld en dat hiervan afgeweken wordt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief heffingen (zoals verwijderingsbijdragen), en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden met een door Intosurround geaccepteerde online betaaldienst, met een bank-/giro overschrijving, of contant bij afhalen.

3.3 Indien schriftelijk door Intosurround is bevestigd dat in afwijking van artikel 3.2 een andere wijze van betaling is overeengekomen, dan bent u bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden en in verzuim bent, vanaf die dag boven het openstaande bedrag de wettelijke vertragingsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Daarnaast behoudt Intosurround zich het recht voor u bij (iedere) aanmaning een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten in rekening te brengen. Indien Intosurround haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Dit onverminderd de bevoegdheid van Intosurround om daarnaast alle door haar te maken kosten die samenhangen met haar inspanningen om het totaal verschuldigde bedrag te incasseren, te vorderen, waaronder de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Intosurround gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Intosurround.

Artikel 4. Levering

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Intosurround zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven levertijd te realiseren. Zodra Intosurround kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Intosurround hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd. Indien de levering, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor overdracht of verzending aan u.

4.3 De consument heeft de mogelijkheid op afspraak en in overleg met Intosurround de producten af te halen. Dit is slechts mogelijk op vertoon van de orderbevestiging tenzij anders door Intosurround wordt bepaald. Intosurround behoudt zich het recht voor, ter verificatie van de juistheid van levering, de consument te verzoeken zich te legitimeren. Dit ter beoordeling aan Intosurround.

4.4 Indien de ontvangst van het product door de consument geweigerd wordt zal het product geretourneerd aan Intosurround. Deze retourzending zal conform het in artikel 7.4 vermelde, afgehandeld worden.

4.5 Indien het niet mogelijk is het product te bezorgen, dan zal Intosurround de oorzaak hiervan trachten te achterhalen voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt. Als binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de retourzending de oorzaak hiervan niet achterhaald is, zal Intosurround genoodzaakt zijn conform het in artikel 7.4 vermelde, af te handelen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Intosurround verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Intosurround geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Intosurround garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Intosurround daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien de producten worden afgehaald dient aan het onderzoek als in artikel 7.1 bedoeld, te worden voldaan alvorens de producten worden meegenomen. Vervolgens wordt bij levering verondersteld dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Bij afhalen kan geen aanspraak gemaakt worden op de afkoelingsperiode zoals in dit artikel bedoeld.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Intosurround de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 Indien u als consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Intosurround te retourneren. U maakt dan gebruik van de afkoelingsperiode. Hierbij geldt dat de kosten voor verzending en retourzending voor uw rekening komen. Restitutie van de (resterende) factuurwaarde zal alleen plaatsvinden indien het product onbeschadigd is, verpakking niet is geopend, de eventuele verzegeling niet verbroken is en het product in de originele onbeschadigde verpakking wordt geretourneerd. Het ontvangen van de retourzendingen door Intosurround betekent niet zonder meer dat het retour ontvangen product aan voornoemde voorwaarden voldoet. Introsurround is gerechtigd in afwijkende gevallen binnen zeven dagen na ontvangst van de retourzending de consument hieromtrent informeren, de retourzending niet te accepteren of hiervoor, indien retourzending niet aan gestelde voorwaarden voldoet, naar keuze en oordeel van Intosurround, naar redelijkheid kosten in rekening te brengen voor de waardevermindering.

7.5 Alvorens tot retourzending te kunnen overgaan dient de consument hiertoe allereerst contact op te nemen met Intosurround om de wijze van retourzending af te stemmen.

7.6 De consument heeft de mogelijkheid op afspraak en in overleg met Intosurround de retourproducten zelf te bezorgen bij Intosurround.

7.7 De consument kan zich bij afhalen niet beroepen op een onjuiste of onrechtmatige levering aan de persoon die het product afhaalt, indien deze beschikt over de orderbevestiging. Evenmin kan een consument zich hierop niet beroepen als niet verzocht is om een legitimatie te tonen.

7.7 Intosurround adviseert de consument onder verwijzing naar artikel 5.1 de retourzending van producten te verzekeren. Zowel de kosten als het risico hiervan berust bij de consument.

7.8 Indien aan alle gestelde voorwaarden is voldaan zal Intosurround de in artikel 7.4 vermelde (resterende) factuurwaarde, onder aftrek van door haar toekomende kosten op grond van de algemene voorwaarden, binnen 30 dagen na ontvangst van de producten restitueren. Daarnaast behoudt Intosurround zich het recht voor om een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Intosurround, danwel tussen Intosurround en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Intosurround, is Intosurround niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Intosurround.

Artikel 9. Garantie

9.1 Intosurround hanteert de garantie op geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

9.2 Indien de consument aanspraak meen te kunnen maken op de garantie bepalingen dient hij hiervoor in overleg te treden met Intosurround.

9.3 Garanties komen te vervallen bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik en/of door de consument veroorzaakte defecten en/of beschadigingen.

9.4 Binnen de garantieperiode zullen geen onderzoekskosten en reparatiekosten in rekening worden gebracht, behoudens die gevallen waarin de consument zelf schuldig wordt geacht aan het veroorzaken van het defect.

9.5 Buiten de garantieperiode worden onderzoekskosten in rekening gebracht. Reparatiekosten tot een bedrag van 100 euro worden zonder toestemming van de consument uitgevoerd op kosten van de consument. Indien de reparatiekosten boven dit bedrag uitkomen zal alvorens deze worden uitgevoerd, overleg worden gevoerd met de consument. Reparatiekosten zullen te allen tijde voor rekening van de consument komen.

9.6 Het aankoopbewijs c.q. de factuur bij aflevering dient als uw garantiebewijs voor zover de garantievoorwaarden onder artikel 9.1 bedoeld geen aanvullende eisen stellen.

9.7 Garantie kan alleen verleend worden als aan alle voorwaarden is voldaan.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Intosurround in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Intosurround gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Intosurround kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Intosurround schriftelijk opgave doet van een adres, is Intosurround gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Intosurround schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Intosurround gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Intosurround deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Intosurround in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende nietige bepaling komen te vervallen, waarbij onverlet de overige bepalingen in tact blijven. De nietige bepaling wordt vervangen door een door Intosurround vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Intosurround is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Artikel 13. Geschillen

13.2 In het geval van een geschil dient de klant dit allereerst binnen een redelijke termijn aan Intosurround kenbaar te maken. Dit dient schriftelijke, per aangetekende brief, kenbaar worden gemaakt. Intosurround zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling nemen.

13.3 Indien de klant van mening is dat Intosurround de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kan de klant binnen 3 maanden nadat Intosurround haar definitieve reactie op de klacht heeft gegeven, het geschil voorleggen aan de conform het bepaalde in artikel 12.2.

13.4 Indien kosten aan het voorleggen van de klacht c.q. de behandeling van het geschil zijn verbonden worden deze kosten gedragen door degene die een klacht voorlegt. Indien de consument geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

 

Merken